เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 

  

ชื่อ : นางจุรีพร ปุริมายะตา
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพชรพร มณฑลจรัส
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางโสพิน สายหล้า
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.น้ำฝน จุ่มดี
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.นิศารัตน์ สุรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางชญาภา จอมปัญญา
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนัยเนตร สารทรง
ตำแหน่ง : ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางนงนุช ธรรมวิชัย
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวพัชรา สมยาราช
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกฤษกรณ์ ธรรมเสน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนพรัตน์ กันทะวงศ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุมิตรา ปัญญาหลง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายเฉลิม อินนั่งแท่น
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสงัด กองประถม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสัก อินต๊ะเสน
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : ว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ
ตำแหน่ง : ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
หน้าที่หลัก : นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กองคลัง
3 : กองช่าง
4 : กองการศึกษา
5 : สำนักปลัด
6 : สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17