[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

  

ชื่อ : น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวธนัญญา ชัยพนัส
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายพนม รัตนพฤกษ์
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางชญาภา จอมปัญญา
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสายฝน จุ่มดี
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกฤษณพล ทรินทร์
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิรุต ใจเปี้ย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววรากร ใจวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางพชรพร มณฑลจรัส
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอัญญาณี โพธิ์คำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางโสพิน สายหล้า
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวฐิติพร เมืองมาหล้า
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
18 : ฝ่ายบริหาร
19 : สมาชิกสภาเทศบาล
20 : สำนักปลัด
21 : กองคลัง
22 : กองช่าง
23 : กองการศึกษา
24 : หน่วยตรวจสอบภายใน