เมนูหลัก
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายคุณธรรมความโปร่งใส

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ช่วยเหลือชาวบ้านจับสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้าน ( 3/พ.ค./2564 )
    ชาวบ้านขอความช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้าน บ้านป่าตึงทันใจ ม.10 และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 30/เม.ย./2564 )
    27 เมษายน 2564 กกต.ได้ออกประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ดและประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด และนับจากวันที่ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง 15 วัน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีการนัดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ ต่อไป
กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( 28/เม.ย./2564 )
    28 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลสันมะเค็ดได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน เพื่อสร้างความเชื้อมั่นให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ชร 0618.1/ว 2278 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมทำความสะอาด ( Big Cleaning Day )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ( 27/เม.ย./2564 )
    25 - 26 เมษายน 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนสันมะเค็ด) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับข้าราชการครู หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด จัดประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( 23/เม.ย./2564 )
    วันที่ 10 มีนาคม 2564 โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลสันมะเค็ด จัดประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดเห็น เพื่อนำข้อสรุปมาเป็นแนวทางในการจัดหลักสูตร /กิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุและการจัดสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลสันมะเค็ด ทางเทศบาลตำบลสันมะเค็ดต้องขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจการโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลสันมะเค็ดในครั้งนี้ #ร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุร่วมกัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 -> [จำนวน 119 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17