เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
61 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 258 ) โดย admin 374.51 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
62 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 262 ) โดย admin 179.95 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
63 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 251 ) โดย admin 88.58 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
64 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 259 ) โดย admin 287.15 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
65 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 248 ) โดย admin 169.37 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
66 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 237 ) โดย admin 1.44 MBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
67 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 257 ) โดย admin 189.26 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
68 กฎกระทรวงให้ใชับังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 250 ) โดย admin 11.4 MBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
69 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด รอบ 6 เดือน ปีงบมาณ พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 274 ) โดย admin 158.93 KBs 0 สถิติการให้บริการ
70 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 251 ) โดย admin 179.29 KBs 0 สถิติการให้บริการ
71 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 266 ) โดย admin 47.5 KBs 0 สถิติการให้บริการ
72 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 251 ) โดย admin 151.32 KBs 0 สถิติการให้บริการ
73 ข้อมูลสถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 19 3 ณ กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 249 ) โดย admin 187.28 KBs 0 สถิติการให้บริการ
74 ข้อมูลจำนวนผู้ชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 229 ) โดย admin 47.03 KBs 0 สถิติการให้บริการ
75 4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 244 ) โดย admin 150.31 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
76 4701-นายช่างโยธา ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 238 ) โดย admin 149.11 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
77 4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 252 ) โดย admin 151.33 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
78 4203-เจ้าพนักงานพัสดุ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 241 ) โดย admin 162.54 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
79 4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 255 ) โดย admin 167.58 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
80 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 225 ) โดย admin 201.91 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17