เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
61 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 77 ) โดย admin 246.62 KBs 0 คู่มือประชาชน
62 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 78 ) โดย admin 245.32 KBs 0 คู่มือประชาชน
63 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 81 ) โดย admin 232.19 KBs 0 คู่มือประชาชน
64 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 85 ) โดย admin 232.39 KBs 0 คู่มือประชาชน
65 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพา( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 86 ) โดย admin 232.57 KBs 0 คู่มือประชาชน
66 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 88 ) โดย admin 231.2 KBs 0 คู่มือประชาชน
67 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 83 ) โดย admin 218.7 KBs 0 คู่มือประชาชน
68 การขอรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 92 ) โดย admin 229.08 KBs 0 คู่มือประชาชน
69 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 80 ) โดย admin 220.38 KBs 0 คู่มือประชาชน
70 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 82 ) โดย admin 263.82 KBs 0 คู่มือประชาชน
71 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 84 ) โดย admin 234.18 KBs 0 คู่มือประชาชน
72 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 80 ) โดย admin 235.44 KBs 0 คู่มือประชาชน
73 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 84 ) โดย admin 265.04 KBs 0 คู่มือประชาชน
74 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 79 ) โดย admin 226.61 KBs 0 คู่มือประชาชน
75 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 70 ) โดย admin 236.72 KBs 0 คู่มือประชาชน
76 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 70 ) โดย admin 264.26 KBs 0 คู่มือประชาชน
77 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 75 ) โดย admin 154.86 KBs 0 คู่มือประชาชน
78 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 73 ) โดย admin 263.9 KBs 0 คู่มือประชาชน
79 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 75 ) โดย admin 233.75 KBs 0 คู่มือประชาชน
80 การแจ้งขุดดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 80 ) โดย admin 149.19 KBs 0 คู่มือประชาชน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17