เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 926.43 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 62 ) โดย admin 1.11 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 61 ) โดย admin 813.57 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
24 สารจากนายกเทศมนตรี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 55 ) โดย admin 671.28 KBs 0 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
25 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 61 ) โดย admin 203.93 KBs 0 การแสดงเจตจำนงสุจริต
26 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 482.37 KBs 0 การแสดงเจตจำนงสุจริต
27 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 65 ) โดย admin 203.93 KBs 0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
28 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 59 ) โดย admin 47.09 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
29 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 61 ) โดย admin 150.91 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
30 ข้อมูลสถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 19 3 ณ กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 64 ) โดย admin 186.86 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
31 ข้อมูลจำนวนผู้ชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 68 ) โดย admin 46.62 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
32 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 68 ) โดย admin 371.48 KBs 0 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
33 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 56 ) โดย admin 371.48 KBs 0 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
34 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 62 ) โดย admin 164.83 KBs 0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
35 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 86 ) โดย admin 153.92 KBs 0 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
36 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 70 ) โดย admin 371.89 KBs 0 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต
37 รัฐธรรมนูญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 74 ) โดย admin 581.93 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
38 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 80 ) โดย admin 482.67 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
39 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 77 ) โดย admin 367.21 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
40 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 74 ) โดย admin 143.38 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17