เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
เรื่อง : ประกาศใช้แผนป้องกันทุจริต ปี 63
โดย : admin
อังคาร ที่ 14 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 22
  

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ขนาดไฟล์ 961.01 KBs

อธิบายเกี่ยวกับไฟล์ที่บริการโหลด :
ประกาศใช้แผนป้องกันทุจริต ปี 63 ของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 อันดับล่าสุด

      มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 21/ก.ค./2563
      มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 21/ก.ค./2563
      มาตรการป้องกันการรับสินบน 21/ก.ค./2563
      หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 21/ก.ค./2563
      มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 21/ก.ค./2563


เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17