เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ข้าราชการประเภทอื่่น( ลงวันที่ : 20/ก.ค./2563 || อ่าน : 66 ) โดย admin 316.59 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
2 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร( ลงวันที่ : 20/ก.ค./2563 || อ่าน : 63 ) โดย admin 329.3 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
3 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( ลงวันที่ : 20/ก.ค./2563 || อ่าน : 66 ) โดย admin 356.52 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
4 เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 66 ) โดย admin 274.65 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
5 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 69 ) โดย admin 1.01 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
6 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 61-63( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 63 ) โดย admin 729 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
7 เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 62 ) โดย admin 2.11 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
8 เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 52 ) โดย admin 1.13 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 นโยบายบริหารทรัพยากรยุคคล 61-63 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 44 ) โดย admin 433.01 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 46 ) โดย admin 257.94 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 43 ) โดย admin 3.55 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 44 ) โดย admin 4.38 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 42 ) โดย admin 409.27 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
14 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2563( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 47 ) โดย admin 2.26 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
15 เรี่อง โครงสร้างส่วนราชการ และ การแบ่งงานในแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3( ลงวันที่ : 3/ก.ค./2563 || อ่าน : 50 ) โดย admin 1.29 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
16 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 24/เม.ย./2563 || อ่าน : 82 ) โดย admin 562.15 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
17 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรส่วนท้องถิ่นปฎิบัติงานนอกถานที่ตั้ง(work from home)กรณีของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Coronavirus Disease (COVID-19))( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2563 || อ่าน : 78 ) โดย admin 1.63 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
18 นักวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยว( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 189 ) โดย admin 596.56 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17