เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 154 ) โดย admin 41.13 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 140 ) โดย admin 4.85 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 1( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 142 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 2( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 139 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 3( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 142 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 4( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 122 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 5( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 145 ) โดย admin 32.82 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 1( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 127 ) โดย admin 45 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 2( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 132 ) โดย admin 43.73 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
10 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 240 ) โดย admin 1.5 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
11 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 210 ) โดย admin 159.87 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
12 คู่มือค่ารักษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 198 ) โดย admin 1.75 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
13 การประเมินผลการปฎิบัติงาน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 202 ) โดย admin 6.39 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
14 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 211 ) โดย admin 1.95 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
15 พระราชบัญญัตควบคุมอาคารพ.ศ. 2522( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 207 ) โดย admin 321.38 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
16 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 239 ) โดย admin 1.28 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
17 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 206 ) โดย admin 482.25 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
18 หลักเกณฑ์เกี่ยบกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 201 ) โดย admin 259.88 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
19 "หลักราชการ" หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการไทย( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 206 ) โดย admin 10.99 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
20 คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 212 ) โดย admin 6.39 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17