เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 ประวัติชาวบ้านชาวไทลื้อ( ลงวันที่ : 22/ก.ค./2563 || อ่าน : 55 ) โดย admin 161.09 KBs 0 หมู่บ้านชาวไทลื้อ
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 56 ) โดย admin 691.26 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 54 ) โดย admin 1.1 MBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
4 มาตรการป้องกันการรับสินบน( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 55 ) โดย admin 1003.31 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันมะเค็ด( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 58 ) โดย admin 2.14 MBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
6 มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 56 ) โดย admin 1.35 MBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
7 มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 57 ) โดย admin 1.47 MBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
8 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ( ลงวันที่ : 21/ก.ค./2563 || อ่าน : 52 ) โดย admin 893.22 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
9 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และ ข้าราชการประเภทอื่่น( ลงวันที่ : 20/ก.ค./2563 || อ่าน : 60 ) โดย admin 316.59 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
10 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร( ลงวันที่ : 20/ก.ค./2563 || อ่าน : 55 ) โดย admin 329.3 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
11 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ( ลงวันที่ : 20/ก.ค./2563 || อ่าน : 57 ) โดย admin 356.52 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
12 รายงานผลประเมินความเสี่ยง ปี 63( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 59 ) โดย admin 3.82 MBs 0 การบริหารความเสี่ยง
13 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 68 ) โดย admin 65.6 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
14 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2563( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 65 ) โดย admin 591.61 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
15 ประกาศใช้แผนป้องกันทุจริต ปี 63( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 59 ) โดย admin 961.01 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
16 เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 59 ) โดย admin 274.65 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
17 เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 62 ) โดย admin 1.01 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
18 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 61-63( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 52 ) โดย admin 729 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
19 เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานเทศบาล( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 51 ) โดย admin 2.11 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
20 เรื่อง การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563( ลงวันที่ : 14/ก.ค./2563 || อ่าน : 46 ) โดย admin 1.13 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล


กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17