Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

ภาพประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ขบวนแห่เทียนพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๖๑
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561
โครงการทำบุญอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร สถานที่สอบ และระเบียบการแต่งกาย

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศ เทศบาลตำบลสันมะเค็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ) ตั้งแต่ วันที่ 21-29 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ(เว้นวัน

หนังสือสั่งการ เรื่องการจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจประเภทผู้มีทักษะและประกาศกำหนดมาตรฐานตำแหน่งลูกจ้างเทศบาล

ประกาศราคากลาง
GFHFHR
vvvv
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมือสันต้นดู่ หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมือสันต้นดู่ หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว ลำเหมืองบ้านกล้วย หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิดช่องทางเดียว จุดบ่อทราย หมู่ที่ 3 บ้านสันนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย1 หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งทองกวาว
จัดซื้อจัดจ้าง
bnnmhyh
ประกาศ สอบราคาจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิดแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRE) บ้านกล้วยทรายงาม-ห้วยเครือบ้า
ประกาศสอบราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (เฟส ๒)
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันตลิ่งลำเหมืองบ้านกล้วย จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑,๑๕,๑๘ ตำบล สันมะค็ด อำเภอ พาน จังหวัด เชียงราย
ประกาศ สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกลางบ้าน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งมอเตอร์พร้อมขุดวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๖ บ้านกล้วยทรายทอง ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ท่าเรือ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมะเค็ด (บ้านสันมะเค็ด)

นายอิ่นคำ กรงจักร์

นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด