Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120


โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

 

2.1 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลสันมะเค็ด จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนลำไย สวนแตงโม การพาณิชย์ (ค้าขาย) รับราชการ รับจ้าง และอื่น ๆ ดังนี้

 

อาชีพ

หมู่ที่ ( จำนวนครัวเรือน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

รวม

เกษตร

92

86

21

13

199

115

60

133

90

80

80

116

87

190

102

222

115

674

55

2,820

ค้าขาย

26

3

8

5

5

5

5

6

12

3

20

4

12

5

5

15

2

8

10

159

รับราชการ

18

5

4

1

-

-

-

1

2

4

2

4

-

1

12

4

3

6

4

71

รับจ้าง

45

10

10

-

1

120

40

13

4

28

25

25

-

13

42

120

-

-

25

521

อื่นๆ

-

-

-

-

-

-

-

7

2

-

-

-

24

-

12

-

-

-

8

53

 

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 

อาชีพ

หมู่ที่ ( จำนวนครัวเรือน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

รวม

ร้านค้า

7

3

4

3

3

2

5

6

3

3

2

2

3

3

4

6

2

6

2

71

ตลาดสด

-

-

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

7

ปั๊มน้ำมัน

1

-

1

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

8

โรงสี

1

2

3

1

1

1

1

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

1

14

อื่นๆ

3

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

9

 

หมายเหตุ ข้อมูลได้มาจากการประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน / ข้อมูล ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2552