เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนผังหน่วยงาน
สมาชิกสภา
Click ดูประวัติ
นายนัยเนตร สารทรง
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นางนงนุช ธรรมวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรา สมยาราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
นายกฤษกรณ์ ธรรมเสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
นางสาวนพรัตน์ กันทะวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 1
Click ดูประวัติ
นางสุมิตรา ปัญญาหลง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
Click ดูประวัติ
นายเฉลิม อินนั่งแท่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
Click ดูประวัติ
นายสัก อินต๊ะเสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
Click ดูประวัติ
นายสงัด กองประถม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะเค็ด เขต 2
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กองคลัง
3 : กองช่าง
4 : กองการศึกษา
5 : สำนักปลัด
6 : สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17