เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนผังหน่วยงาน
กองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางปรางวรินทร์ กุลนายุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
น.ส.รังรอง บุนนาค
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางอังคนา ดวงเกิด
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางจุฬาลักษณ์ ทองแท่ง
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางจุรีพร ปุริมายะตา
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางโสพิน สายหล้า
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวอำไพ กอนแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
น.ส.น้ำฝน จุ่มดี
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
น.ส.นิศารัตน์ สุรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
นางชญาภา จอมปัญญา
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กองคลัง
3 : กองช่าง
4 : กองการศึกษา
5 : สำนักปลัด
6 : สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17