เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนผังหน่วยงาน
กองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายมีชัย ลือใจ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวปรางวรินทร์ กุลนายุ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายสุภาพ คำปุก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
น.ส.วันเพ็ญ ตะมาแก้ว
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
น.ส.กนกพิชญ์ ด้วงวิเศษ
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
น.ส.พวงผกา เทพพรมวงค์
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางวารุณี พรมมิน
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางสาวรังรอง บุนนาค
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางอังคนา ดวงเกิด
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นางมอญแก้ว ศรีตะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางกนกลักษณ์ สิงห์โตทอง
Click ดูประวัติ
นางพชรพร มณฑลจรัส
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวศิริรัตน์ ดวงเกิด
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางโสพิน สายหล้า
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางศรีวรรณ หอมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางจุรีพร ปุริมายะตา
ผู้ดูแลเด็ก
Click ดูประวัติ
นางสาวนิศารัตน์ สุรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
18 : ฝ่ายบริหาร
19 : สมาชิกสภาเทศบาล
20 : สำนักปลัด
21 : กองคลัง
22 : กองช่าง
23 : กองการศึกษา
24 : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17