เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนผังหน่วยงาน
กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวนงค์คราญ คำน้อย
ผู้อำนวยการกองคลัง
Click ดูประวัติ
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
Click ดูประวัติ
นายจรัญ ปัญญายอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอัญญาณี โพธิ์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายอภิวัชร์ วีรนนท์ภูภัทร์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาาน
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิติพร เมืองมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา ณ สุนทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทิชา ยศถา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางช่อทิพย์ ปันทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
Click ดูประวัติ
นางสาววิภารัตน์ อินต๊ะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
18 : ฝ่ายบริหาร
19 : สมาชิกสภาเทศบาล
20 : สำนักปลัด
21 : กองคลัง
22 : กองช่าง
23 : กองการศึกษา
24 : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17