เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนผังหน่วยงาน
สำนักปลัด
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีบิน ดวงยานะ
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีชูรศักดิ์ แสนธิวัง
รองปลัดเทศบาลตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นายสุภาพ ดาวุธ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Click ดูประวัติ
นายปรีชา ชุมภู
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Click ดูประวัติ
หน.ฝ่ายธุรการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
Click ดูประวัติ
หน.ฝ่ายป้องกันฯ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ
Click ดูประวัติ
นายสมหวัง นันตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวภิญญดา เขื่อนทา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายดิเรก ดิเรกธนิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายนราพล แก้วเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายธนัฐ ชัยวัฒโนดม
นิติกรปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นายทศพล ไชยวงค์
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวภีลออ เต็มคำ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
น.ส.เสาวลักษณ์ สมใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา เสาร์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธนัญญา ชัยพนัส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Click ดูประวัติ
นายพนม รัตนพฤกษ์
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
น.ส.เสาวลักษณ์ ธรรมจักร์
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายธีรวุธ กวางประเสริฐ
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางชญาภา จอมปัญญา
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นางสาวสายฝน จุ่มดี
คนงานทั่วไป
Click ดูประวัติ
นายกฤษณพล ทรินทร์
คนงานทั่วไป
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
18 : ฝ่ายบริหาร
19 : สมาชิกสภาเทศบาล
20 : สำนักปลัด
21 : กองคลัง
22 : กองช่าง
23 : กองการศึกษา
24 : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17