เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนผังหน่วยงาน
กองคลัง
Click ดูประวัติ
นางสาวนงค์คราญ คำน้อย
ผู้อำนวยกองคลัง
Click ดูประวัติ
นางอัญญาณี โพธิ์คำ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายจรัญ ปัญญายอง
นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายอภิวัชร์ วีรนนท์บุรภัทร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสาวฐิติพร เมืองมาหล้า
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางกาญจนา ณ สุนทร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางสาววิภารัตน์ อินต๊ะเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
นางช่อทิพย์ ปันทะ
ผู้ช่วย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Click ดูประวัติ
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี2
ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินและบัญชี2
Click ดูประวัติ
นางสาวนันทิชา ยศถา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
Click ดูประวัติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Click ดูประวัติ
คนงานทั่วไป2
คนงานทั่วไป2
Click ดูประวัติ
คนงานทั่วไป3
คนงานทั่วไป3
Click ดูประวัติ
คนงานทั่วไป4
คนงานทั่วไป4
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กองคลัง
3 : กองช่าง
4 : กองการศึกษา
5 : สำนักปลัด
6 : สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17