เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายอิ่นคำ กรงจักร์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นายสงกรานต์ มณีเล็ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นายสังเกตุ โอภาสฐิติยศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์เพ็ญ กอนแก้ว
เลขานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นายจรัส มาตรา
ที่ปรึกษานากเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
18 : ฝ่ายบริหาร
19 : สมาชิกสภาเทศบาล
20 : สำนักปลัด
21 : กองคลัง
22 : กองช่าง
23 : กองการศึกษา
24 : หน่วยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17