เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน

 
แผนผังหน่วยงาน
�่ายบริหาร
Click ดูประวัติ
นายอิ่นคำ กรงจักร์
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
ผู้บริหาร
Click ดูประวัติ
นายสงกรานต์ มณีเล็ก
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นายสังเกตุ โอภาสฐิติยศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นางสาวจันทร์เพ็ญ กอนแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
Click ดูประวัติ
นายจรัส มาตรา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมะเค็ด
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กองคลัง
3 : กองช่าง
4 : กองการศึกษา
5 : สำนักปลัด
6 : สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17