เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
91 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 264 ) โดย admin 232.39 KBs 0 คู่มือประชาชน
92 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพา( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 253 ) โดย admin 232.57 KBs 0 คู่มือประชาชน
93 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 273 ) โดย admin 231.2 KBs 0 คู่มือประชาชน
94 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 266 ) โดย admin 218.7 KBs 0 คู่มือประชาชน
95 การขอรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 273 ) โดย admin 229.08 KBs 0 คู่มือประชาชน
96 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 254 ) โดย admin 220.38 KBs 0 คู่มือประชาชน
97 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 260 ) โดย admin 263.82 KBs 0 คู่มือประชาชน
98 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 262 ) โดย admin 234.18 KBs 0 คู่มือประชาชน
99 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 252 ) โดย admin 235.44 KBs 0 คู่มือประชาชน
100 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 265 ) โดย admin 265.04 KBs 0 คู่มือประชาชน
101 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 251 ) โดย admin 226.61 KBs 0 คู่มือประชาชน
102 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 249 ) โดย admin 236.72 KBs 0 คู่มือประชาชน
103 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 239 ) โดย admin 264.26 KBs 0 คู่มือประชาชน
104 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 252 ) โดย admin 154.86 KBs 0 คู่มือประชาชน
105 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 267 ) โดย admin 263.9 KBs 0 คู่มือประชาชน
106 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 237 ) โดย admin 233.75 KBs 0 คู่มือประชาชน
107 การแจ้งขุดดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 268 ) โดย admin 149.19 KBs 0 คู่มือประชาชน
108 การแจ้งถมดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 272 ) โดย admin 226.04 KBs 0 คู่มือประชาชน
109 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 270 ) โดย admin 221.29 KBs 0 คู่มือประชาชน
110 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 279 ) โดย admin 222.54 KBs 0 คู่มือประชาชน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17