เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
81 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 212 ) โดย admin 220.38 KBs 0 คู่มือประชาชน
82 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 218 ) โดย admin 263.82 KBs 0 คู่มือประชาชน
83 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 223 ) โดย admin 234.18 KBs 0 คู่มือประชาชน
84 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 211 ) โดย admin 235.44 KBs 0 คู่มือประชาชน
85 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 221 ) โดย admin 265.04 KBs 0 คู่มือประชาชน
86 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 212 ) โดย admin 226.61 KBs 0 คู่มือประชาชน
87 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 205 ) โดย admin 236.72 KBs 0 คู่มือประชาชน
88 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 200 ) โดย admin 264.26 KBs 0 คู่มือประชาชน
89 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 213 ) โดย admin 154.86 KBs 0 คู่มือประชาชน
90 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 227 ) โดย admin 263.9 KBs 0 คู่มือประชาชน
91 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 203 ) โดย admin 233.75 KBs 0 คู่มือประชาชน
92 การแจ้งขุดดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 223 ) โดย admin 149.19 KBs 0 คู่มือประชาชน
93 การแจ้งถมดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 225 ) โดย admin 226.04 KBs 0 คู่มือประชาชน
94 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 225 ) โดย admin 221.29 KBs 0 คู่มือประชาชน
95 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 236 ) โดย admin 222.54 KBs 0 คู่มือประชาชน
96 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 222 ) โดย admin 219.07 KBs 0 คู่มือประชาชน
97 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 237 ) โดย admin 253.68 KBs 0 คู่มือประชาชน
98 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 229 ) โดย admin 213.37 KBs 0 คู่มือประชาชน
99 การรับชำระภาษีป้าย( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 227 ) โดย admin 217.3 KBs 0 คู่มือประชาชน
100 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน( ลงวันที่ : 30/ต.ค./2561 || อ่าน : 240 ) โดย admin 216.63 KBs 0 คู่มือประชาชน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17