เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
51 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 224 ) โดย admin 1.44 MBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
52 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 240 ) โดย admin 189.26 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
53 กฎกระทรวงให้ใชับังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 234 ) โดย admin 11.4 MBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
54 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด รอบ 6 เดือน ปีงบมาณ พ.ศ. 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 257 ) โดย admin 158.93 KBs 0 สถิติการให้บริการ
55 ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสันมะเค็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 234 ) โดย admin 179.29 KBs 0 สถิติการให้บริการ
56 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 250 ) โดย admin 47.5 KBs 0 สถิติการให้บริการ
57 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 236 ) โดย admin 151.32 KBs 0 สถิติการให้บริการ
58 ข้อมูลสถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 19 3 ณ กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 235 ) โดย admin 187.28 KBs 0 สถิติการให้บริการ
59 ข้อมูลจำนวนผู้ชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 214 ) โดย admin 47.03 KBs 0 สถิติการให้บริการ
60 4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 224 ) โดย admin 150.31 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
61 4701-นายช่างโยธา ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 221 ) โดย admin 149.11 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
62 4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 234 ) โดย admin 151.33 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
63 4203-เจ้าพนักงานพัสดุ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 224 ) โดย admin 162.54 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
64 4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 238 ) โดย admin 167.58 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
65 4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 211 ) โดย admin 201.91 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
66 3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 227 ) โดย admin 222.69 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
67 3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 232 ) โดย admin 240.24 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
68 3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 230 ) โดย admin 215.84 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
69 3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 222 ) โดย admin 250.36 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
70 3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 219 ) โดย admin 201.22 KBs 0 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17