เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 273 ) โดย admin 1.11 MBs 0 การจัดหาพัสดุ
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 ( ลงวันที่ : 15/พ.ย./2561 || อ่าน : 286 ) โดย admin 813.57 KBs 0 การจัดหาพัสดุ
53 สารจากนายกเทศมนตรี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 260 ) โดย admin 671.28 KBs 0 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
54 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 295 ) โดย admin 203.93 KBs 0 การแสดงเจตจำนงสุจริต
55 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 292 ) โดย admin 482.37 KBs 0 การแสดงเจตจำนงสุจริต
56 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 296 ) โดย admin 203.93 KBs 0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
57 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 279 ) โดย admin 47.09 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
58 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 288 ) โดย admin 150.91 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
59 ข้อมูลสถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 19 3 ณ กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 286 ) โดย admin 186.86 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
60 ข้อมูลจำนวนผู้ชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 295 ) โดย admin 46.62 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
61 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 287 ) โดย admin 371.48 KBs 0 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
62 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 283 ) โดย admin 371.48 KBs 0 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
63 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 292 ) โดย admin 164.83 KBs 0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
64 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 296 ) โดย admin 153.92 KBs 0 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
65 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 282 ) โดย admin 371.89 KBs 0 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต
66 รัฐธรรมนูญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 320 ) โดย admin 581.93 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
67 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 323 ) โดย admin 482.67 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
68 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 316 ) โดย admin 367.21 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
69 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 316 ) โดย admin 143.38 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
70 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 267 ) โดย admin 263.79 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17