เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
41 ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 245 ) โดย admin 150.91 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
42 ข้อมูลสถิติผู้ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1 - 19 3 ณ กันยายน 2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 238 ) โดย admin 186.86 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
43 ข้อมูลจำนวนผู้ชำระภาษี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 252 ) โดย admin 46.62 KBs 0 ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
44 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 241 ) โดย admin 371.48 KBs 0 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
45 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 240 ) โดย admin 371.48 KBs 0 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
46 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 14/พ.ย./2561 || อ่าน : 248 ) โดย admin 164.83 KBs 0 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
47 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 252 ) โดย admin 153.92 KBs 0 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสันมะเค็ด
48 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 239 ) โดย admin 371.89 KBs 0 คู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต
49 รัฐธรรมนูญ ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 272 ) โดย admin 581.93 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
50 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 280 ) โดย admin 482.67 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
51 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 270 ) โดย admin 367.21 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
52 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 270 ) โดย admin 143.38 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
53 พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 226 ) โดย admin 263.79 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
54 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 239 ) โดย admin 374.51 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
55 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 pdf ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 246 ) โดย admin 179.95 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
56 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 230 ) โดย admin 88.58 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
57 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 240 ) โดย admin 287.15 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
58 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 228 ) โดย admin 169.37 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
59 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 222 ) โดย admin 1.44 MBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน
60 พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ( ลงวันที่ : 6/พ.ย./2561 || อ่าน : 237 ) โดย admin 189.26 KBs 0 เกี่ยวกับหน่วยงาน


กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17