เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
31 คู่มือค่ารักษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 198 ) โดย admin 1.75 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
32 การประเมินผลการปฎิบัติงาน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 203 ) โดย admin 6.39 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
33 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 211 ) โดย admin 1.95 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
34 พระราชบัญญัตควบคุมอาคารพ.ศ. 2522( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 208 ) โดย admin 321.38 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
35 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 240 ) โดย admin 1.28 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
36 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 207 ) โดย admin 482.25 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
37 หลักเกณฑ์เกี่ยบกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 202 ) โดย admin 259.88 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
38 "หลักราชการ" หลักแห่งคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการไทย( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 207 ) โดย admin 10.99 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
39 คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 214 ) โดย admin 6.39 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
40 วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 193 ) โดย admin 297.48 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
41 คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 198 ) โดย admin 15.4 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
42 คู่มือแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับบำเหน็บ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 200 ) โดย admin 18.31 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
43 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 181 ) โดย admin 4.61 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
44 สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการลาของข้าราชการ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 202 ) โดย admin 111.54 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
45 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่4)พ.ศ.2562( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 202 ) โดย admin 102.25 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
46 นักวิชาการส่งเสริมการท่องเที่ยว( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 182 ) โดย admin 596.56 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
47 การท่องเที่ยวโดยชุมชน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 209 ) โดย admin 596.56 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
48 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2562 || อ่าน : 327 ) โดย admin 596.51 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
49 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2562 เทศบาลตำบลสันมะเค็ด ( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2562 || อ่าน : 235 ) โดย admin 476.06 KBs 0 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
50 สรุปรายได้ - รายจ่าย รอบ 12 เดือน (ต.ค.60 -ก.ย61) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( ลงวันที่ : 26/พ.ย./2561 || อ่าน : 376 ) โดย admin 521.73 KBs 0 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17