เมนูหลัก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดหาพัสดุ
มาตราฐานการปฏิบัติงาน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประชุมประชาคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน
การแสดงเจตจำนงสุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หลักประกันสุขภาพ
สวัสดิการและพัฒนาชุมชน
ข้อมูลเผยแพร่ประชาชน
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
การบริหารทรัพยากรบุคคล

 
  

  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 24/เม.ย./2563 || อ่าน : 34 ) โดย admin 562.15 KBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
2 ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรส่วนท้องถิ่นปฎิบัติงานนอกถานที่ตั้ง(work from home)กรณีของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Coronavirus Disease (COVID-19))( ลงวันที่ : 23/เม.ย./2563 || อ่าน : 36 ) โดย admin 1.63 MBs 0 การบริหารทรัพยากรบุคคล
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 105 ) โดย admin 41.13 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 91 ) โดย admin 4.85 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 1( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 92 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 2( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 89 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 3( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 94 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 4( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 81 ) โดย admin 47 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ part 5( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 98 ) โดย admin 32.82 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 1( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 87 ) โดย admin 45 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ตำแหน่งประเภททั่วไป part 2( ลงวันที่ : 26/ก.ย./2562 || อ่าน : 93 ) โดย admin 43.73 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
12 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 195 ) โดย admin 1.5 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
13 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 171 ) โดย admin 159.87 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
14 คู่มือค่ารักษาของพนักงานส่วนท้องถิ่น( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 155 ) โดย admin 1.75 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
15 การประเมินผลการปฎิบัติงาน( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 161 ) โดย admin 6.39 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
16 การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 169 ) โดย admin 1.95 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
17 พระราชบัญญัตควบคุมอาคารพ.ศ. 2522( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 168 ) โดย admin 321.38 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
18 คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 174 ) โดย admin 1.28 MBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
19 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 167 ) โดย admin 482.25 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
20 หลักเกณฑ์เกี่ยบกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง( ลงวันที่ : 6/มิ.ย./2562 || อ่าน : 164 ) โดย admin 259.88 KBs 0 การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>เทศบาลตำบลสันมะเค็ด 310 หมู่ 3 บ้านสันนคร ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทร 053-727153-6 แฟกซ์ต่อหมายเลข 17